Edictes

Exercici: 2018 Bop: 29-0 Edicte: 987 AJUNTAMENT D'ORDIS Anunci d'informació pública de l'Ordenança municipal reguladora de l'aplicació de fems, purins i fangs de depuradora als camps
Exercici: 2018 Bop: 23-0 Edicte: 694 AJUNTAMENT D'ORDIS Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 9-0 Edicte: 96 AJUNTAMENT D'ORDIS Edicte d'aprovació de les bases reguladores del procés selectiu per a la contractació d'un peó de neteja
Exercici: 2018 Bop: 2-0 Edicte: 11125 AJUNTAMENT D'ORDIS Edicte d'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 215-0 Edicte: 9378 AJUNTAMENT D'ORDIS Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2017 Bop: 197-0 Edicte: 8417 AJUNTAMENT D'ORDIS Anunci d'informació pública de sol·licitud de devolució d'un aval
Exercici: 2017 Bop: 115-0 Edicte: 5052 AJUNTAMENT D'ORDIS Anunci de convocatòria per al nomenament del càrrec de jutge de pau substitut
Exercici: 2017 Bop: 106-0 Edicte: 4509 AJUNTAMENT D'ORDIS Anunci d'informació pública dels comptes general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 100-0 Edicte: 4231 AJUNTAMENT D'ORDIS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'un reglament
Exercici: 2017 Bop: 63-0 Edicte: 2438 AJUNTAMENT D'ORDIS Anunci d'aprovació inicial de la modificació d'un reglament