Edictes

Exercici: 2017 Bop: 215-0 Edicte: 9378 AJUNTAMENT D'ORDIS Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2017 Bop: 197-0 Edicte: 8417 AJUNTAMENT D'ORDIS Anunci d'informació pública de sol·licitud de devolució d'un aval
Exercici: 2017 Bop: 115-0 Edicte: 5052 AJUNTAMENT D'ORDIS Anunci de convocatòria per al nomenament del càrrec de jutge de pau substitut
Exercici: 2017 Bop: 106-0 Edicte: 4509 AJUNTAMENT D'ORDIS Anunci d'informació pública dels comptes general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 100-0 Edicte: 4231 AJUNTAMENT D'ORDIS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació d'un reglament
Exercici: 2017 Bop: 63-0 Edicte: 2438 AJUNTAMENT D'ORDIS Anunci d'aprovació inicial de la modificació d'un reglament
Exercici: 2017 Bop: 59-0 Edicte: 2254 AJUNTAMENT D'ORDIS Anunci de convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge de pau titular
Exercici: 2017 Bop: 24-0 Edicte: 744 AJUNTAMENT D'ORDIS Anunci d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 13-0 Edicte: 230 AJUNTAMENT D'ORDIS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 9-0 Edicte: 98 AJUNTAMENT D'ORDIS Edicte d'aprovació definitiva del pressupost, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball per a l'exercici 2017